CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
PHIẾU XIN LỖI
14/11/2022 05:27:06

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHẠM KHA

Số: 364/PXL-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phạm Kha, ngày 14 tháng11 năm 2022

PHIẾU XIN LỖI

            Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Lơ Địa chỉ: Thôn Đỗ Thượng, xã Phạm Kha, huyên Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

               Ngày 06 tháng 7 năm 2022, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phạm Kha tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch bà Nguyễn Thị Lơ; mã số: 000.30.31.H23-221108-0009. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: 14giờ 12, ngày 09 tháng 11 năm 2022. Nhưng đến ngày 10 tháng 11 năm 2022 mới trả được kết quả hồ sơ TTHC trả cho công dân Nguyễn Thị Lơ. Với lý do: Phần mềm hộ tịch Điện tử Quốc gia bị lỗi, không in được bản sao khai sinh cho công dân; nên công chức Tư pháp - hộ tịch đợi kết quả để số hóa đầu ra, dẫn tới việc chưa có hồ sơ để số hóa đầu ra trên phần mềm một cửa. Do vậy Chưa có hồ sơ để trả kết quả theo đúng hẹn. Vậy UBND xã Phạm Kha xin lỗi và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Mong nhận được sự thông cảm vì sự chậm trễ này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : VT, TP-HT(02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Long

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1988
Trước & đúng hạn: 1988
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 17:37:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0