na
CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
CÔNG VĂN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH HẢI DƯƠNG VỀ VIỆC DỪNG XỬ LÝ ĐẤT DÔI DƯ, XENN KẸP THEO HƯỚNG DẪN SỐ 144/TNMT-NVQLĐ-GĐ
11/11/2022 04:42:13

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 2160 /STNMT-QLĐĐ

V/v dừng xử lý đất dôi dư, xen kẹp theo Hướng dẫn số 144/TNMT-NVQLĐĐ-GĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày  08 tháng 11 năm 2022

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố

Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (02 văn bản đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014) chưa quy định cụ thể đối với việc xử lý các diện tích đất nhỏ hẹp, đất công do Nhà nước quản lý nằm trong các khu dân cư đã gây nhiều bất cập trong quá trình thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về đẩy mạnh việc xử lý đối với diện tích đất “dôi dư”, đất “xen kẹt” trong các khu dân cư, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 144/TNMT-NVQLĐĐ-GĐ ngày 19/11/2014 hướng dẫn xử lý đất “xen kẹp”, đất “dôi dư” trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh (bổ sung tại Hướng dẫn số 65/TNMT-NVQLĐĐ-GĐ ngày 18/6/2015). Các hướng dẫn này về cơ bản đã giải quyết được một số tồn tại, vướng mắc trong việc xử lý các diện tích đất “xen kẹp”, đất “dôi dư” trong khu dân cư, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và tăng thu cho ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, thực tiễn thực hiện trong thời gian qua nhận thấy vẫn còn một số trường hợp, các địa phương hiểu, áp dụng chưa thống nhất. Mặt khác, hệ thống pháp luật đất đai hiện hành về cơ bản đã quy định tương đối đầy đủ trình tự, thủ tục thực hiện, trong đó đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý thì việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và Quyết định số 03/2022/QĐ[1]UBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh quy định việc rà soát, công bố công khai Danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh. Đối với các diện tích đất công khác do Nhà nước quản lý trong các khu dân cư, việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 118, khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai, khoản 3, 5 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT[1]BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường- Tư pháp quy định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Do đó, để việc xử lý các diện tích đất nhỏ hẹp, các diện tích đất khác nằm trong khu dân cư do Nhà nước quản lý được thống nhất, đúng quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Dừng việc xử lý đất“xen kẹp”, đất “dôi dư” trong khu dân cư theo hướng dẫn số 144/TNMT-NVQLĐĐ-GĐ ngày 19/11/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường (bổ sung tại Hướng dẫn số 65/TNMT-NVQLĐĐ-GĐ ngày 18/6/2015); đối với các hồ sơ đã tiếp nhận, chưa giải quyết xong, đề nghị trả lại hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Chỉ đạo, quán triệt việc quản lý, xử lý các diện tích đất trong khu dân cư do Nhà nước quản lý (kể cả các diện tích đất đã đo đạc vào thửa đất của hộ gia đình, cá nhân nhưng chưa có quyết định công nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất) đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không tự ý san lấp, chuyển mục đích ao, hồ, đầm khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy; ưu tiên sử dụng các diện tích đất nhỏ hẹp vào mục đích công cộng theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. Đối với các diện tích đất đủ điều kiện quy hoạch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất giao đất cho nhân dân làm nhà ở (diện tích đủ lớn, không thuộc trường hợp thửa đất nhỏ hẹp) yêu cầu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Vậy đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo và triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, thống nhất./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh (để b/c);

- Ô.Bản- PCTTT UBND tỉnh;

- Các sở, ngành có liên quan: Tài chính, Xây dựng, KHĐT, Tư pháp, Cục Thuế, Thanh tra tỉnh;

- Giám đốc Sở;

- Các đ/c PGĐ Sở;

- Các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở;

- Lưu: VT, QLĐĐ (Tiến).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trác Trung

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 156
Trước & đúng hạn: 156
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/01/2023 03:38:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 17,910