THÔNG BÁO
Lịch công tác của lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Phạm Kha Tuần thứ
02/11/2022 04:31:11

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ PHẠM KHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Lịch công tác Lãnh đạo cơ quan Đảng, chính quyền xã Phạm Kha

tuần 45 ( tháng 10 ) năm 2022 ( Từ ngày 31/10/2022 – 04/11/2022 )

TT

Nội dung

Địa điểm

Người phụ trách

Ghi chú

Thứ hai 31/10/2022

Sáng

Chủ tịch UBND xã dự tập huấn ở huyện

Nhà văn hóa trung tâm huyện

   

Chiều

Họp BTV Đảng ủy xã

Phòng họp gác II, nhà A UBND xã

Đ/c Vũ Hữu Vinh

 

Thứ ba 01/11/2022

Sáng

Họp BCH đảng ủy Mở rộng

Phòng họp gác II, nhà A UBND xã

Đ/c Vũ Hữu Vinh

 

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Thứ tư 02/11/2022

Sáng

Họp giao ban UBND xã mở rộng

Phòng họp gác II, nhà B UBND xã

Đ/c Vũ Văn Quynh

 

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Thứ năm 03/11/2022

Sáng

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Thứ sáu 04/11/2022

Sáng

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Ngoài kế hoạch trên, nếu có công việc đột xuất, UBND xã có thể thay đổi thời gian, địa điểm họp theo tình hình thực tế và sự chỉ đạo của cấp trên cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;

- TT.HĐND – UBND xã;

- Các ngành; cán bộ công chức chuyên môn;

- Lưu: VT.

Phạm Kha, ngày 28 tháng 10 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Văn Quynh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1961
Trước & đúng hạn: 1961
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 16:02:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 9
Hôm nay: 28
Tất cả: 22,026