?
Lịch công tác Lãnh đạo cơ quan Đảng, chính quyền xã Phạm Kha tuần 46 ( tháng 11 ) năm 2022 ( Từ ngày 7/10/2022 – 11/11/2022 )
07/11/2022 09:54:13

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ PHẠM KHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Lịch công tác Lãnh đạo cơ quan Đảng, chính quyền xã Phạm Kha

tuần 46 ( tháng 11 ) năm 2022 ( Từ ngày 7/10/2022 – 11/11/2022 )

TT

Nội dung

Địa điểm

Người phụ trách

Ghi chú

Thứ hai 07/11/2022

Sáng

Họp Hội đồng NVQS xã ( lần 3)

Phòng họp gác II, nhà B UBND xã

Đ/c Vũ Văn Quynh

 

Chiều

Họp Rà soát các đối tượng khuyết tật xã

Phòng họp gác II, nhà B UBND xã

Đ/c Vũ văn Quynh

 

Thứ ba 08/11/2022

Sáng

- CT UBND và Giám đốc HTX dự kiểm tra các tuyến kênh đề nghị hỗ trợ làm thuỷ lợi Đông Xuân

- Sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác Đảng

Phòng họp gác II, nhà B UBND xã

Nhà Văn hóa trung tâm xã

Phòng nông nghiệp

Đ/c Vũ Hữu Vinh

 

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Thứ tư 09/11/2022

Sáng

Chủ tịch UBND xã dự hội nghị công bố quyết định của thanh tra tỉnh

Hội trường UBND huyện

   

Chiều

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự ( cả ngày 9/11/2022)

Trạm y tế

   

Thứ năm 10/11/2022

Sáng

Lãnh đạo UBND và CC LĐTB xã dự tập huấn hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình bình đẳng giới

Hội trường UBND xã Tứ Cường

   

Chiều

Chủ tịch UBND và Giám đốc HTX, Tham dự lớp tập huấn về mã số vùng trồng năm 2022

Hội trường UBND huyện Thanh Miện

   

Thứ sáu 11/11/2022

Sáng

Họp BCH đảng ủy mở rộng triển khai sơ kết công tác đảng

Nhà Văn hóa trung tâm xã

Đ/c Vũ Hữu Vinh

 

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Ngoài kế hoạch trên, nếu có công việc đột xuất, UBND xã có thể thay đổi thời gian, địa điểm họp theo tình hình thực tế và sự chỉ đạo của cấp trên cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;

- TT.HĐND – UBND xã;

- Các ngành; cán bộ công chức chuyên môn;

- Lưu: VT.

Phạm Kha, ngày 04 tháng 11 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Văn Quynh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1961
Trước & đúng hạn: 1961
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 17:11:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 30
Tất cả: 22,028