LỊCH LÀM VIỆC
lịch làm việc của lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Phạm Kha tuần thứ 37
05/09/2022 04:24:50

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ PHẠM KHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Lịch công tác cơ quan Đảng, chính quyền xã Phạm Kha

tuần 37 (tháng 9 ) năm 2022 ( Từ ngày 05/9/2022 – 9/9/2022 )

TT

Nội dung

Địa điểm

Người phụ trách

Ghi chú

Thứ hai 05/9/2022

Sáng

- Chủ tịch UBND xã và kế toán NS xã tập huấn ở tỉnh Hải Dương ( 3 ngày từ 05 – 7/9/2022)

- Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND dự lễ khai giảng năm học mới 3 nhà trường.

- Hội trường trung tâm trường đại học Hải Dương ( cơ sở 2)

- tại các trường học

 

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Thứ ba 06/9/2022

Sáng

- Tiếp đoàn giám sát HĐND huyện về giám sát công tác Khám tuyến NVQS tại địa phương.

- Phòng họp gác II( nhà B) UBND xã Phạm Kha

Đ/c Đào ngọc Phong

 

Chiều

Lãnh đạo Đảng ủy – UBND họp sơ kết các đề án, kế hoạch giữa nhiệm kỳ

- Phòng họp gác II( nhà A) UBND xã Phạm Kha

Đ/c Vũ Hữu Vinh

 

Thứ tư 07/9/2022

Sáng

Họp ban chỉ đạo bầu cử trưởng thôn ( lần 2)

- Phòng họp gác II( nhà B) UBND xã Phạm Kha

Đ/c Vũ Văn Quynh

 

Chiều

Lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã họp rà soát các đề án kế hoạch nghị quyết Đại hội đảng

- Phòng họp gác II( nhà A) UBND xã Phạm Kha

Đ/c Vũ Hữu Vinh

 

Thứ năm 08/9/2022

Sáng

Lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã họp các tổ bầu cử trưởng thôn

- Phòng họp gác II( nhà B) UBND xã Phạm Kha

Đ/c Vũ Văn Quynh

 

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Thứ sáu 09/9/2022

Sáng

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Chiều

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Ngoài kế hoạch trên, nếu có công việc đột xuất, UBND xã có thể thay đổi thời gian, địa điểm họp theo tình hình thực tế và sự chỉ đạo của cấp trên cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;

- TT.HĐND – UBND xã;

- Các ngành; cán bộ công chức chuyên môn;

- Lưu: VT.

Phạm Kha, ngày 05 tháng 9 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Văn Quynh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2046
Trước & đúng hạn: 2046
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 15:45:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 12
Tất cả: 22,160