na
CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 92 NĂM CÁC BAN ĐẢNG, VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ 74 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG
09/10/2022 09:36:43

Tháng 10/2022 đánh dấu kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng 14/10, Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10, Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy 18/10 và 74 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng 16/10. Đây là những mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh của lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp vĩ đại của cách mạng Việt Nam cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.
Cùng với chiều dài lịch sử cách mạng dân tộc, sự phát triển và lớn mạnh của đất nước. Ngày 01 tháng 5 năm 1947, Chi bộ Đảng, tiền thân Đảng bộ xã Phạm Kha ngày nay được thành lập, Đảng bộ xã Phạm Kha đã trưởng thành và lớn mạnh theo từng bước thăng trầm của lịch sử cách mạng dân tộc. Trải qua 75 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Phạm Kha đã đạt được những thành tựu lớn to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp tích cực của các Ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng Cấp ủy của Đảng bộ xã Phạm Kha qua các thời kỳ.
Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, các Ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng cấp ủy của Đảng bộ xã Phạm Kha tham gia phối hợp thật tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ, Chính quyền xã Phạm Kha ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Tháng 10/2022 đánh dấu kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng 14/10, Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 15/10, Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy 18/10 và 74 năm Ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng 16/10. Đây là những mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh của lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp vĩ đại của cách mạng Việt Nam cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.
Cùng với chiều dài lịch sử cách mạng dân tộc, sự phát triển và lớn mạnh của đất nước. Ngày 01 tháng 5 năm 1947, Chi bộ Đảng, tiền thân Đảng bộ xã Phạm Kha ngày nay được thành lập, Đảng bộ xã Phạm Kha đã trưởng thành và lớn mạnh theo từng bước thăng trầm của lịch sử cách mạng dân tộc. Trải qua 75 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Phạm Kha đã đạt được những thành tựu lớn to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp tích cực của các Ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng Cấp ủy của Đảng bộ xã Phạm Kha qua các thời kỳ.
Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, các Ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng cấp ủy của Đảng bộ xã Phạm Kha tham gia phối hợp thật tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ, Chính quyền xã Phạm Kha ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 156
Trước & đúng hạn: 156
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/01/2023 04:44:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 17,910