CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN THANH MIỆN
26/02/2023 04:16:16

THÔNG BÁO

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện;

Để đảm bảo công bố công khai đúng quy định. Hôm nay, ngày 23 tháng 02 năm 2023 UBND Phạm Kha tiến hành công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện với nội dung như sau:

1. Nội dung công bố công khai

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện;

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện;

- Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 23 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thanh Miện;

2. Địa điểm công bố công khai

- Trên hệ thống cổng thông tin điện tử của xã Phạm Kha

- Tại trụ sở UBND xã Phạm Kha

3. Thời gian công bố công khai

Việc công bố công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất, thời gian bắt đầu từ ngày 23 tháng 02 năm 2023

Vậy UBND xã Phạm Kha thông báo để nhân dân được biết và thực hiện./.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1961
Trước & đúng hạn: 1961
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 14:52:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 22
Tất cả: 22,020