CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)CỦA UBND HUYỆN THANH MIỆN
28/02/2023 07:58:05

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH MIỆN

 
   


Số: /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Miện, ngày tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Thực hiện Công văn số 176/STNMT-QLĐĐ ngày 02/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương về việc đề nghị lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

UBND huyện Thanh Miện ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15) và Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch);

- Huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích Nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến theo Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ.

- Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Xác định các nội dung trọng tâm, hình thức cụ thể phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân.

- Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung, đúng tiến độ của Kế hoạch; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Các địa phương, tổ chức, cơ quan truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

1. Đối tượng lấy ý kiến - Các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn huyện Thanh Miện;

- Các cơ quan Nhà nước của huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội;

- Các trường học các cấp đóng trên địa bàn huyện và các chuyên gia, nhà khoa học.

2. Nội dung lấy ý kiến

- Lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm:

(1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất. (Chi tiết tại Phụ lục II Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ gửi kèm theo Kế hoạch này).

- Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:

+ Các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn huyện Thanh Miện: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Các cơ quan nhà nước của huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối 3 với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận vê quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

+ Các chuyên gia, nhà khoa học: (1) Phạm vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

3. Hình thức lấy ý kiến

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thanh Miện (bản giấy) hoặc gửi thư điện tử qua hòm thư: tnmt.thanhmien@gmail.com để tổng hợp.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia, nhà khoa học.

Ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm được cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tập hợp, tổng hợp gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường để xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Hải Dương. - Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ sau: luatdatdai.monre.gov.vn; địa chỉ www.tnmt.haiduong.gov.vn và địa chỉ www.thanhmien.haiduong.gov.vn

- Thông qua cổng thông tin điện tử của Quốc hội, cổng thông tin điện tử Chính phủ, Công thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thời gian lấy ý kiến trên địa bàn huyện Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) kết thúc ngày 10 tháng 3 năm 2023.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành thuộc cấp huyện

1.1. Trách nhiệm của phòng Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, tham mưu UBND huyện, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức việc thực hiện lấy ý kiến tại các cơ quan, tổ chức và Nhân dân đóng góp về dự thảo 4 Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các ban, ngành, cơ quan có liên quan triển khai Kế hoạch này.

- Phối hợp với các ban, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. - Tham mưu cho UBND huyện chủ trì, phối hợp với Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của huyện tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với thủ trưởng các cơ quan, banh ngành thuộc cấp huyện và các xã, thị trấn.

Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị: 01 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 06/03/2023 đến 09/03/2023). - Tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của huyện về kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hải Dương.

1.2. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND-UBND huyện Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm đăng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Miện để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

1.3. Trách nhiệm của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Đài Phát thanh huyện, Đài phát thanh các xã, thị trấn - Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để cung cấp thông tin phục vụ cho việc đóng góp ý kiến của Nhân dân; - Mở chuyên trang, chuyên mục để phản ảnh, đưa tin, đăng tải kịp thời các ý kiến đóng góp và tổng hợp ý kiến góp ý gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

1.4. Trách nhiệm chung của các cơ quan, ban, ngành trong huyện - Tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các cơ quan trực thuộc, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý của cơ quan, ban, ngành mình theo hình thức phù hợp; - Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đề cương tại Phụ lục I Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ gửi kèm theo Kế hoạch này gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để tổng hợp.

2. Trách nhiệm của UBND các xã, thị trấn Chủ trì, phối hợp với Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với các đối tượng trên địa bàn, chú trọng đến các tầng lớp Nhân dân cụ thể: - Tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu HĐND, ban công tác MTTQ thôn, khu dân cư, Ban chấp hành các chi hội, đoàn thể, Chi ủy …trong phạm vi 5 quản lý của UBND xã, thị trấn.

Thời gian tổ chức hội nghị: 01 ngày (tổ chức trước ngày 04/03/2023). - Thực hiện đăng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Nghị quyết 170/NQCP ngày 31/12/2022 của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân. - Xây dựng Báo cáo kết quả lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của địa phương theo đề cương tại Phụ lục I Nghị quyết 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ gửi kèm theo Kế hoạch này gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để tổng hợp.

3. Tài liệu phục vụ công tác lấy ý kiến

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có trách nhiệm gửi các tài liệu (kèm theo Kế hoạch này) cho cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học… thuộc cơ quan mình quản lý để lấy ý kiến đóng góp.

- Cơ quan chủ trì tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Mục 1 và Mục 2, Phần III tại Kế hoạch này có trách nhiệm gửi các tài liệu gửi kèm theo Kế hoạch để nghiên cứu trước khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến.

            IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ THỜI HẠN GỬI BÁO CÁO

1. Báo cáo kết quả lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của cơ quan, ban, ngành trong huyện và các xã, thị trấn gửi về phòng Tài nguyên và Môi trường chậm nhất vào ngày 06 tháng 3 năm 2023 (bằng văn bản và gửi qua địa chỉ tnmt.thanhmien@gmail.com).

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của tỉnh để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn trước ngày 10 tháng 3 năm 2023.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Các cơ quan, ban, ngành trong huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- UBMTTQ Việt Nam huyện;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Văn phòng Huyện ủy Thanh Miện;

- UBND tỉnh Hải Dương (để báo cáo);

- Sở Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);

- Lưu: VT, TNMT (02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

 
 
 
 

Nhữ Văn Cúc

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1961
Trước & đúng hạn: 1961
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 16:40:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 29
Tất cả: 22,027