CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Thông báo của UBND xã về việc niêm yết việc lấy ý kiến tham gia về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
22/11/2022 04:20:42

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHẠM KHA

Số: 379 /TB-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phạm Kha , ngày 18 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

Niêm yết về việc lấy ý kiến tham gia về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất

đến năm 2030 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Thực hiện Công văn số 2827/UBND -TNMT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Thanh Miện về việc lấy ý kiến tham gia về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

UBND xã Phạm Kha thông báo về việc lấy ý kiến tham gia về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Cụ thể như sau:

- Hồ sơ niêm yết lấy ý kiến gồm:

+ Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

+ Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Miện.

+ Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện.

- Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

- Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày, kể từ ngày 18/11/2022 đến hết ngày 18/12/2022.

UBND xã Phạm Kha tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân bằng văn bản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính xã Phạm Kha (qua Công chức Địa chính -XD).

Trên đây là nội dung Thông báo về việc lấy ý kiến tham gia về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. UBND xã Phạm Kha thông báo cho toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Phạm Kha được biết và thực hiện theo đúng nội dung thông báo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng TN & MT huyện;

- TT Đảng ủy xã;

- LĐ UBND xã;

- Đài TT xã;

- Lưu: VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 Đã ký

Vũ Văn Quynh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2046
Trước & đúng hạn: 2046
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 16:33:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 16
Tất cả: 22,164