CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ PHẠM KHA HOÀN THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022
16/12/2022 04:16:49

Đến ngày 16/12/2022, các Chi b trc thuc Đảng b xã Phm Kha đã hoàn thành vic tng kết công tác xây dng Đảng năm 2022. Căn c Ngh quyết Đại hi Chi b và kế hoch chương trình công tác năm 2022, các Chi b đã tp trung đánh giá các mt công tác lãnh đạo thc hin nhim v chính tr ca Chi b trên tt c các ni dung c th như:

Lãnh đạo phát trin kinh tế, thc hin chương trình mc tiêu quc gia xây dng nông thôn mi nâng cao, công tác Văn hoá - Xã hi, Quc phòng quân s địa phương, đảm an ninh trt t, an toàn xã hi trên địa bàn, hot động ca trưởng, phó thôn, Ban công tác mt trn và t chc chính tr - xã hi cp thôn, đánh giá phong trào thi đua gi vng trường đạt chun Quc gia và các cuc vn động do B Giáo dc &đào to phát động. Phong trào xây dng làng, cơ quan, đơn v văn hóa, an toàn v ANTT và công tác t chc xây dng Đảng.

Căn c Ngh quyết Đại hi Đảng các cp, trên cơ s kết qu đạt được năm 2022 và nhng khó khăn, tn ti, hn chế, các Chi b đã xây dng phương hướng nhim v năm 2023 trên tng lĩnh vc, trong đó, tp trung vào nhng mc tiêu, nhim v c th để quyết tâm phn đấu các ch tiêu đạt bng, hoc cao hơn năm 2023 ca xã đã đề ra, t đây đề ra nhng gii pháp c th để ch đạo thc hin thng li nhim v chính tr ca Chi b năm 2023.

NGUN: BAN THƯỜNG V ĐẢNG Y XÃ PHM KHA

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1961
Trước & đúng hạn: 1961
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/06/2023 16:15:32)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 28
Tất cả: 22,026