LỊCH LÀM VIỆC
Lịch làm việc của cơ quan Đảng, chính quyền xã Phạm Kha tuần 36 ( tháng 8/2022)
29/08/2022 08:37:33

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ PHẠM KHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Lịch công tác cơ quan Đảng, chính quyền xã Phạm Kha

tuần 36 (tháng 08) năm 2022 ( Từ ngày 29/8/2022 –02/9/2022 )

TT

Nội dung

Địa điểm

Người phụ trách

Ghi chú

Thứ hai 29/8/2022

Sáng

Chủ tịch UBND xã họp huyện

Nhà văn hóa trung tâm huyện

   

Chiều

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã họp BTV đảng ủy tháng 9/2022

Phòng họp gác II (Nhà A) UBND xã

Đồng chí Vũ Hữu Vinh

 

Thứ ba 30/8/2022

Sáng

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Chiều

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã họp giao ban Đảng ủy mở rộng tháng 9/2022

Phòng họp gác II (Nhà A) UBND xã

Đồng chí Vũ Hữu Vinh

 

Thứ tư 31/8/2022

Sáng

Cơ quan làm việc bình thường

Trụ sở UBND xã

   

Chiều

Họp giao ban UBND xã mở rộng tháng 09/2022

Phòng họp gác II (Nhà B) UBND xã

Đ/c Vũ văn Quynh

 

Thứ năm 25/8/2022

Sáng

Cán bộ, công chức UBND xã Nghỉ lễ ngày 02/9/2022

     

Chiều

     

Thứ sáu 26/8/2022

Sáng

 

 

Chiều

     

Ngoài kế hoạch trên, nếu có công việc đột xuất, UBND xã có thể thay đổi thời gian, địa điểm họp theo tình hình thực tế và sự chỉ đạo của cấp trên cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy;

- TT.HĐND – UBND xã;

- Các ngành; cán bộ công chức chuyên môn;

- Lưu: VT.

Phạm Kha, ngày 29 tháng 8 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Văn Quynh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2046
Trước & đúng hạn: 2046
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 15:36:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 12
Tất cả: 22,160