CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Về việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho Công dân trên địa bàn xã Phạm Kha
13/09/2022 07:58:39

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHẠM KHA

Số: 256 /TB-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phạm Kha, ngày 12 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên

Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho Công dân trên địa bàn xã Phạm Kha

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng;

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử liên thông và Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương;

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Thanh Miện về triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia cho nhân dân, kế hoạch đột phá của UBND xã về cải cách thủ tục hành chính và Kế hoạch chuyển đổi số của UBND xã Phạm Kha năm 2022;

Nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính và giúp giải quyết TTHC cho nhân dân nhanh chóng, thuận tiện. UBND xã thông báo kể từ ngày 13/9/2022 khi công dân đến UBND xã Phạm Kha giao dịch làm thủ tục giấy tờ, cần mang theo CCCD/ CMT của người làm hồ sơ và điện thoại ( nếu trường hợp làm giấy tờ cho công dân còn nhỏ chưa có CCCD thì đem theo CCCD/ CMT và số điện thoại của bố hoặc mẹ) để được cán bộ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn và giải quyết TTHC.

Vậy UBND xã Phạm Kha thông báo để nhân dân trên địa bàn xã Phạm Kha và công dân ngoài xã nắm được và chủ động mang theo đầy đủ giấy tờ và điện thoại đến UBND xã làm TTHC để được giải quyết, tránh việc phải đi lại nhiều mất thời gian của công dân./.

Nơi nhận:

- Đài TT xã;

- Lưu: VT, VPTK ( 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Vũ Văn Quynh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2046
Trước & đúng hạn: 2046
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/06/2023 16:17:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ PHẠM KHA - HUYỆN THANH MIỆN

Trưởng Ban Biên tập: Vũ Văn Quynh

Địa chỉ: UBND xã Phạm Kha

Điện thoại: 0986047475

Email: vuvanquynh67@gmail.com

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 16
Tất cả: 22,164